16 Ekim 2012 Salı

Zilhicce Ayının İlk 10 Günü

Zilhicce ayı; hicri ayların on ikincisi ve savaşmanın haram kılındığı haram ayların (eşhürü'l-hurum: Zilkâde,  Zilhicce, Muharrem, Receb) ikincisidir.  İçinde Kurban bayramının da bulunduğu Zilhicce ayı, mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır.
Zilhicce'nin ilk yarısındaki günler, yüce Allah katında değerli günler arasındadır. Bir rivayete göre "Cuma haftanın; Zilhicce' nin ilk onu ise yılın mübarek günleridir" denilmiştir. Buna göre Zilhicce' nin ilk onuna tesadüf eden Cuma, her iki fazileti de toplayacağı için yılın en mübarek günlerinden biri sayılmıştır.

Hz. Peygamber ve ashâb-ı kiram pek çok fazîletin bir arada toplandığı Zilhicce'nin ilk yarısını zikr, tesbîhât, ibâdet ve tefekkür ile geçirirler, yoksullara yardım ederlerdi. Dolayısıyla onları örnek alarak müslümanların o günlerde ibadetlerine dikkat etmeleri, dualarını artırmaları, hayır ve hasenâtı daha çok yapmaları, kendilerini nefs muhâsebesine tabi tutarak hatalarına tevbe etmeleri uygun olur.

Zilhicce ayının ilk 10 günü Fecr Sûresi'nde şu şekilde geçmektedir: "On geceye yemin olsun ki..." (Fecr, 89/2) diye yemin edilen bu mübarek zaman dilimi hepimiz için yepyeni bir manevi fırsat dönemidir.


********Zilhicce ayının ilk 10 günü ile ilgili Efendimizden şu hadisi şerifler nakledilmiştir:

·        Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir. (Tirmizi, Savm, 52; İbn Mace, Sıyam, 39)

·        "Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir." "Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir." (Tirmizi, Savm, 52)

·        "Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!" (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)   (Tesbih:  Sübhanallah         Tahmid: Elhamdülillah          Tehlil: Lâ ilâhe illallah       Tekbir: Allahu ekber  )


Zilhicce'nin sekizinci gününe "terviye günü" dokuzuncusuna "Arefe günü"; Kurban bayramı gününe (onuncu güne) "nahr günü", ondan sonraki üç güne de "teşrik günleri" denilmiştir. "Arefe günü" burada, Kurban bayramından bir önceki gün anlamında değil, Arafat'ta vakfe gününü simgeleyen şer'î bir isimdir.
 

 İmam Gazali Hazretleri Ey Oğul Kitabında Zilhicce ayı için şöyle der:
 "Zilhicce ayının fazîleti çok büyükdür. Rivâyet edildiğine göre, hazret-i Âdemin tevbesi Muharrem veyâ Zilhicce ayında kabûl buyurulmuşdur. İbni Abbâsın "radıyallahü anhümâ" rivâyet etdiği bir hadîse göre Zilhiccenin sonuna kadar olan günler de, Ramezân-ı şerîfin günleri gibi ayrı ayrı fazîlet ve kıymetleriyle tavsif edilmiş ve onuncu gün için de şöyle beyân buyurulmuşdur: (Zilhiccenin onuncu günü Kurban bayramı günüdür. Her kim, o gün bayram nemâzından gelip kurbanını boğazlayıncaya kadar birşey yimeyip, kurbanının böbreklerini yirse ve iki rek'at nemâz kılsa, o kimsenin kurbanının kanı yere düşmeden, kendi günâhı ve ana-babasının günâhları, ehl-ü ıyâl, evlâd ve akrabâlarının günâhları sevâba çevrilir.)

Her kim Zilhicce-i şerîfin son günü ve Muharremin birinci günü oruc tutarsa, o senenin temâmını oruc tutmuş gibi fazîlete mazhar olur. Her kim, Zilhiccenin on günü içinde fukarâya yardım etse, Peygamberlere "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât" ta'zîm etmiş olur. Bu on gün içinde, her kim bir hasta ziyâret eylese, Hak teâlâ hazretlerinin dostları olan kulların hâtırını sormuş ve ziyâret eylemiş gibi olur. Bu on gün içinde yapılan her ibâdet, sâir günlerde edâ edilen ibâdetlerden çok dahâ üstün ve pek fazla sevâba vesîle olur.

Bu on gün içinde din ilmi meclisinde bulunan kimse, Peygamberler "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât" toplantısında bulunmuş gibi olur. [Din ilmini öğrenmek kadın, erkek herkese farzdır. Çocuklarına öğretmek, birinci vazîfedir.] "  (
EY OĞUL/ İMAM GAZALİ)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...