4 Eylül 2012 Salı

Bebeklere ve Çocuklara Okunacak DualarS.a. Herkese merhabalar.. 

Tüm annelerin ortak şikayetidir "NAZAR".
 
Özellikle bebeklere ve küçük çocuklara nazar çok değer.. Nazar dinimizde haktır ve aşağıda belirtilen sure, ayet ve dualar bizzat Peygamber Efendimiz tarafından torunlarına nazar değmesine karşın  okunmuştur. Titizlikle yaptığım araştırmalar sonucu elde ettiğim, Peygamber efendimizin sünnetinde bulunan ve nazar değmesini önlemek ve nazardan korunmak için okunan duaları istifadenize sunuyorum..

1-     Peygamber Efendimiz tarafından, sabah ve akşam üç defa okunması tavsiye edilen bu duanın hikmetleri saymakla bitmiyor:

Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil’ardi velâ fi’ssemâi, ve hüves-semi’ul ‘alîm.   

Manası: İsminin anıldığı yerde, ne arz ne de semadaki hiçbir şeyin insana zarar vermeyeceği Allah’ın adıyla… O yüce Allah, her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir.

2-     Küçük bebekler korkarak uyandığı zaman, okunması gereken dua/ Bebeğin Uyuması İçin Dua / Peygamber Efendimizin kötülüklerden korunmaları için torunları için okuduğu dua:

Uizukuma Bi Kelimatillahi’t-Tammeti Min Kulli Şeytanin ve Hâmmetin ve Min Kulli Aynin Lâmmeh

Anlamı :“Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden Allah’ın noksansız kelimelerine sığındırırım”

3-     Nazardan ve her türlü zarardan korunmak için okunan dua:

Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka.

Anlamı: Bütün yaratıkların şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur'ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.] 

4-     Nazar değene okunacak dua:


[Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur.]

5-     Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri] 7şer defa okunup hastaya üflenirse, nazar ve her dert için iyi gelir.


6-     Allahümme barik fihi ve la tedarruhü


7-     Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri:  "Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."
8-     Korunma Ayetleri: (Çocuklarınıza okuyun, kazalardan belalardan korur.)

1)    Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun (Tevbe Sûresi, 51)
2)    Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym (Yûnus Sûresi, ayet: 107 )
3)    Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya'lemü müstekarraha ve müstevdeaha küllün fı kitabim mübın (Hûd Sûresi, ayet: 6)
4)    İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma min dabbetinilla hüve ahızüm binasıyetiha inne rabbı ala sıratım müstekıym (Hûd Sûresi, ayet: 56 )
5)    Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım (Ankebut - 60)
6)    Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba'dih ve hüvel azızül hakım (Fâtır Sûresi, ayet: 2)
7)    Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah kul eferaeytüm ma ted'une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihı ev eradenı bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih kul hasbiyellah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun (Zümer Suresi, ayet: 38)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...