27 Ağustos 2012 Pazartesi

Şevval Ayı ve Oruç

-->
Allahü Teala bizim gibi liyakatsiz kullarına günahlarımızın affı ve büyük sevaplar kazanmak için sürekli imkanlar tanımakta; bizlere sürekli yeni yeni fırsatlar sunmaktadır. Şevval ayında tutulan 6 gün oruçları da bu fırsatlardan biridir. Ramazan ayından sonra bu ayda tutulan 6 günlük oruç günahlarımıza kefaret olmakta ve bizlere 1 yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanma imkanı sunmaktadır. Bu fırsatları kaçırmayalım ve bu konuda inşallah hepimiz tanıdığımız tüm Müslümanları bilinçlendirelim ve çevremizdeki herkesi, annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi Şevval ayında 6 gün oruç tutmaya teşvik edelim inşallah..

ŞEVVAL AYI ORUCU (6 gün orucu) Nedir?


Şevvâl ayı mübarek Ramazan ayından sonra gelen hicri 10. aydır. Hac aylarının ilkidir.
Şevval ayı içinde 6 gün nâfile oruç tutulur. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz, Şevval ayından 6 gün oruç tutanların, senenin tamamını oruçlu geçirmiş olacağı müjdesini vermiştir.Peygamber Efendimiz (SAS) Hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuştur:

"Ramazân orucunu tutup, Şevvâlde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır (bir yıl oruç tutmuş gibi olur)." [İbn-i Mâce]
"Ramazandan sonra, Şevvâl ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günâhsız olur." [Taberânî]
"Ramazân ayı orucu on aya, ramazândan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukâbil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevâbına kavuşulur." [İbn-i Huzeyme]
Kur`ân-ı kerîmde, "Bir iyilik işleyene, en az 10 sevâb verilir" buyurulmaktadır.
Allahü Te'âlâ (Celle Celalûhu), bir iyiliğe karşı on mükâfat vereceğini ayetle vaadetmiştir.

Bunun için, ramazân-ı şerîfte tutulan 30 gün oruca karşılık 300, şevvâl ayında tutulan 6 gün oruca karşılık da, 60 gün sevâb yazılacağından, toplam 360 gün oruç tutulmuş gibi olur. Hicrî sene de 354 gün olduğundan, böylece bütün sene oruçlu geçirilmiş sayılır. [Zâten Ramazan Bayramının 1. günü, Kurbân Bayramının da 4 günü olmak üzere, senede toplam 5 gün oruç tutmak harâmdır.]
Geçmiş ümmetlerin ömürleri uzun oluyordu. Dolayısıyla Allahü Te'âlâ (Celle Celalûhu)'a karşı çok ibadet ve taat etmiş oluyorlardı. Hâlbuki Ümmet-i Muhammed’in ömrü çok kısadır. Dolayısıyla ibadet ve taatleri de azdır. İşte bu yüzdenAllahü Te'âlâ (Celle Celalûhu) Ümmet-i Muhammed’in ibadet ve taatte diğer geçmiş ümmetlerden ilerde olsunlar diye işledikleri iyi amelleri on katıyla mükâfatlandırarak, bazı zaman ve mekânları (Kadir Gecesi, Kâbe, vs) faziletli kılarak geçmiş ümmetlerden daha üstün bir dereceye eriştirmiştir.
Cennete girmeye eksiksiz ve samimi ibadet ve taat edenler hak kazanırlar. Ümmet-i Muhammed’in ibadet ve taatleri ise eksik ve kusurludur. İşte bu yüzdendir ki, Allahü Te'âlâ (Celle Celalûhu) geniş lütfuyla, Ümmet-i Muhammed’in yaptığı ibadetleri on katıyla mükâfatlandırarak olgunluğa eriştirmiştir. Mü’minler, ancak Allahü Te'âlâ (Celle Celalûhu)'nun bire on verdiği mükâfatlarla cennete kavuşabileceklerdir.
Ramazan-ı şerîften sonra, Şevvâl ayında tutulan oruçlar sâyesinde, insan günâh kirlerinden temizlenir. Bu oruçlar, ramazan orucunun eksikliklerini de tamâmlar.
Ali el-Havvâs hazretleri buyurdu ki: "Şevvâl ayında tutulan bu altı günlük oruca da, Ramazân-ı şerîfteki saygıyı göstermelidir. Çünkü, Şevvâl ayında tutulan oruçlar, ramazân ayındaki oruçların eksikliklerini tamîr durumundadır."

  ŞEVVAL AYINDA HANGİ GÜNLERDE ORUÇ TUTALIM:

Bazı âlimler, bu 6 gün orucun, bayramdan sonra, vakit geçirmeden, hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişlerdir. Ama bu oruçları aralıklı tutmak da câizdir.

"Şevvâl ayında tutulan 6 gün oruç, şevvâl ayı içerisinde hangi gün olursa olsun tutulabilir mi?" şeklinde sorulan bir suâle, fıkıh kitaplarında, "Evet, 30 gün içinde, altı gün oruç tutulur diye yazılıdır" şeklinde cevâp verilmiştir.
Şevvâl ayında olsun, diğer mübârek gün ve aylarda olsun tutulan oruçlar hep nâfiledir. Yanî farz oruç gibi değildir. Sevâbı ne kadar çok olursa olsun, nâfile oruçların hiçbiri, farz ile kıyâslanamaz.
Oruç kazâsı olmayanın, nâfile oruç tutması çok sevâptır. Şunu unutmamalıdır ki, farz olan bir ibâdet, bir özürden dolayı vaktinde yapılamamış ise, bunu daha sonra, hemen ilk fırsatta kazâ etmelidir.
Oruç kazâsı olanların da bu günlerde tutmaları iyi olur.
Farz borcu olanların nâfilelerine sevâb verilmeyeceği bildirilmiştir. Farz namaz borcu olan, nâfile ve sünnet kılamaz; ancak oruç tutabilir. Çünkü bu kişi, ikinci ramazâna kadar oruç borcunu ödeyebilir. Ama şevvâl ayındaki bu altı günleri tutarken, kazâya da niyet ederse, hem bugünlerde oruç tutmuş olur, hem de kazâsını ödemiş olur.
Bunun için, üzerinde oruç kazâsı olanlar, Şevvâl ayında ve diğer mübârek günlerde tuttukları oruçlara niyyet ederken, kazâya kalan oruca niyyet etmelidirler. Böylece hem kazâları ödenmiş, hem de o mübârek günlerde oruç tutup, va`dedilen sevâba kavuşmuş olurlar. 

EYYAM-I BİYZ GÜNLERİNDE ŞEVVAL ORUCU

6 gün oruçları Şevval'in 12'si ile 17'si arasında tutulduğunda eyyâm-ı biyz (hicri ayların 13-14-15. Günleri) de oruçlu geçirilmiş olacağından çok büyük sevabı vardır.


Her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç utmak sünnettir. Nitekim Hz. Hafsa (R.A.) diyor ki:
«Dört şeyi Resûlüllah (a.s.) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim : Âşûrâ orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru¬cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön¬ce iki rek'at namaz...» (Ahmed bin Hanbel - Nesâi.)
Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir.
HZ Ali ra. buyurdu:Resulullah sav Efendimizin öğle vaktinde yanına geldim, selam verdim.Selamımı aldıktan sonra bana:
"Ya Ali! Bana yaklaş, bu Cebrail'dir (as) sana selam söylüyor." dedi bende:
"Ya Resulullah sana ve ona selam olsun." dedim.Bana "Yaklaş" dedi, bende yaklaştım. "Ya Ali Cebrail sana diyor ki; her aydan üç gün oruç tut, birinci günde tuttugun oruca mukabil on bin hasene yazılsın, ikinci gün için yirmi bin hasene, üçüncü gün ise yüz bin hasene yazılsın."Ben de: bu haseneler hususi ile bana mı yoksa, bütün insanlara mı" deyince Resulullah Efendimiz sav: Ya Ali Allah u Teala bu sevapları sana ve senden sonra senin amelin gibi amel eden kimselere verecektir." buyurdu. Ben: Ya Resulullah her aydan tutulacak bu üç gün hangileridir?" deyince, "Eyyam ı Biyz olan 13, 14 ve 15.günlerdir" buyurdu.
Hz. Ali (k.v.) buyurdular ki:
- Allahü Teala hz. Adem'i (a.s.) cennetten yeryüzüne indirince mübarek vücudunu güneş yakmıştı. Cebrail (a.s.) " Yâ Adem, vücudunun beyaz olmasını ister misin? " diye sordu, o da " Evet, isterim. " demişti. Bunun üzerine, " Yâ Âdem, her ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerinde oruç tut. " buyurdu.  Hz. Âdem birinci gün tutunca vücudunun üçte biri, ikinci gün tutunca üçte ikisi, üçüncü günü tutunca vücudunun tamamı beyazlamış, bundan dolayı bu günlere beyaz günler mânâsına " Eyyam-ı biyz " ismi verilmiştir.

PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİNDE ŞEVVAL ORUCU

Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak sünnet olduğundan, Şevvâl ayında tutulacak olan nâfile veya kazâ oruçları, bu günlerde tutmak ta oldukça faziletlidir.

Çünkü hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: "Cennetin kapıları, Pazartesi ve Perşembe günleri açılır." [Müslim]
"Pazartesi ve Perşembe günleri, günâhların affedildiği günler olduğu için, ben bu günlerde oruç tutuyorum." [Müslim]
"Ameller, Pazartesi ve Perşembe günleri, (Allahü teâlâya) arz olunur. Ben de amelimin oruçlu iken arz olunmasını isterim." [Tirmizî]
Paygamber Efendimiz Pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu geçirirdi.

Altı günlük Şevval orucunun sır ve hikmeti şudur:

Ramazan-ı Şerif orucunu bitiripte bayrama çıkan kimselerin nefisleri çoğu zaman şehevi arzu ve istekleri tatmin etmeye yönelir. O yüzden de yine gönülleri bir gaflet ve kasvet perdesi örter. Ama altı günlük Şevval orucu tutulursa, bir yandan gönülleri örtmek isteyen gaflet perdesi kaldırılır, bir yandan da Ramazan-ı Şerif ayı boyunca yapılan eksiklik ve bozukluklar giderilmiş olur. Ramazan-ı Şerif ayının peşindeki bu oruç, farz namazların peşinden kılınan sünnet namazları gibidir. Nasıl ki bu sünnetler, farzlarda olması muhtemel kusurları telafi ediyorsa, Şevval ayında tutulan oruç da Ramazan-ı Şerif orucunda bulunması muhtemel kusurları telafi eder. Ayrıca oruç ibadetinden usanılmadığı da ifade edilmiş olur.

Yazının hazırlanmasında yararlandığım kaynaklar:
http://www.secdegah.org/index.php/mubarek-gun-ve-geceler/51-evval-ay-orucunun-fazileti
http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/13188/hicri-aylarin-13-14-ve-15-gunlerinde-eyyam-i-biyz-gunleri-oruc-tutmak.html
http://www.tatliaskim.org/dini-konular/352822-ramazan-sonrasi-sevval-ayinda-yapilacak-ibadetler.html
http://biriz.biz/islam/ibadet.htm#Sevval
http://www.islamiyasam.com/forum/topic6213.html#p25334
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...