5 Eylül 2012 Çarşamba

Sünnete Göre Namaz Sonrası Tesbihatlar

Namazdan sonra yapılması gereken  tesbihatlar sürekli aklımı kurcalamıştır. Keza her cemaatin farklı bir namaz tesbihatı var. Peygamber Efendimiz (SAV)’ in  sünnetinde olanlar ise hangileri bunları araştırmakla işe başladım  ve en güvendiğim kaynaklardan biri olan İmam gazali Hazretlerinin eserlerine göz atayım dedim. Eyyühel Veled- Ey Oğul kitabında İmam Gazali hazretleri 5 vakit namazın ardından mutad olarak aşağıdaki şekilde tesbihlerin yapılmasını tavsiye ediyor:
Abdestten sonra:
3 kere Kadir Suresi okunur
10 kere salavat getirilir..
Namazdan önce:
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” denir.
Namazdan sonra:
3 kere: Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh)
1 kere: Ayetel kürsi
33 kere Sübhanallah- 33 kere Elhamdülillah- 33 kere Allahuekber – 1 kere “La ilahe illallahu Vahdehu La Şeriyke Leh Lehül Mülkü ve lehül Hamdü ve Hüve Ala külli şeyin kadir “
denir ve eller açılarak duaya başlanır.
Duadan önce:  1 kez "Ya Allah ya Allah ya hayyü ya kayyumü ya zelcelali vel ikram, eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah ya Allah" denir. (İmam Gazali hazretleri her zaman dua etmeden önce bu duayı yapmamızı tavsiye etmektedir.)
Duadan sonra:
-          11 kere İhlas-ı şerif,
-          1 ihlas-felak-nas
-          67 Estağfirullah
-          On kere (Sübhanallah ve bi-hamdihi sübhanallahilazim) denir.
-          Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yesifune veselamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin (Fatiha)
okunur.

Buraya kadar olan kısım her namazın ardından yapılması salık verilen kısım. Birde özel vakitler var. Mesela sabah namazı ve akşam namazı.. Bu namazların ardından Peygamber Efendimiz (SAV)’ in devamlı okuduğu bazı dua ve ayetler var. Bunlardan en önemli olan birkaçını da derleyerek aşağıda istifadenize sunuyorum:Sabah ve Akşam Namazından Sonra:

1-    Seyyid'ül İstiğfar Duası:
 "Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ena abduke ve ena ala ahdike ve vadike mestatatu , euzu bike min şerri ma sana'tu , ebu'u leke binimetike aleyye ve ebu'u bizenbi feğfir li feinnehu la yeğfiruz'zunube illa ente"Ey Allahım! Sen benim rabbimsin. Ben ise kulunum. Sen beni yarattın. Ben ise gücüm yettiği kadar senin ahdinde ve va'dinde bulunuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Benim üzerimdeki nimetlerini ikrar ve itirâf ediyorum ve aynı zamanda nefsimin üzerine günâhımı ikrar ediyorum. Muhakkak ben nefsime zulmettim. Günâhımı itiraf ettim. O hâlde daha önce yaptığım ve gelecekte yapacağım günahlarımı bana bağışla. Çünkü bütün günahları bağışlayacak olan ancak sensin. Senden başka hiç kimsenin buna gücü ve kuvveti yetmez.

2-    Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil’ardi velâ fi’ssemâi, ve hüves-semi’ul ‘alîm.
3 kere okunur. Okuyan insana hiçbirşey zarar veremez.3-    Haşr suresinin son 3 ( bazı rivayetlerde 4) ayeti:

3 kere " Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” dedikten sonra Besmele çekilerek Haşr suresinin son 3 ( bazı rivayetlerde 4) ayeti okunur:

Türkçe yazılış:
“Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin leraeytehu hâşian mütesaddian min haşyetillâh ve tilkel’emsâlü nazribuha linnâsi leallehüm yetefekkerûn!. Huvallahüllezi la ilahe illa hu. Alimul gaybi veşşehadeh hüverrahmanürrahim. Huvallahüllezi la ilahe illa hu. El melikül kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir. Sübhanallahü amma yüşrikün. Hüvallahül halikul bariul musavviru lehül esmaül Hüsna. Yüsebbihu lehü ma fissemavati vel arz. Ve hüvel azizül hakim”
Anlamı:
Eğer (ki) biz, bu Kur’ân’ı bir dağ başına inzâl etseydik, şüphesiz ki o dağı Allâh haşyeti yüzünden, boyun kesmiş, param parça olmuş görürdün. İşte bu misâlleri biz, insanlar düşünüp, ne ibret almak lâzım geldiğini anlasınlar diye gösteriyoruz. Ki öyle bir Allâh’dır ki, Tanrı yoktur ancak O vardır. Açıkta olana da, saklı olana da vâkıftır. Rahman’dır, rahıymdir (1) (yine) O, öyle bir Allâh’dır ki, Tanrı yoktur O vardır. Cümle yaratıkların mutasarrıfı kudsîyet sahibi, selâmet ihsan eden, iman nurunun kaynağı, gözetip esirgeyen, aziz icabında dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten, lâyıkıyla yegâne kibir sâhibidir. Allâh müşriklerin koştukları ortaklardan münezzehtir. Öyle bir Allâh’dır ki O, yaratacağı her şey’i bir hikmete mebnîdir ve yekdiğerine uygundur.Yarattıklarının hepsini ayrı bir sûretle meydana getirir. En muhteşem isimler O’nundur. Semâlarda ve yerdekilerin hepsi onu tesbih ederler. Her zaman galip olup, her işi hikmetlidir.”
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Her kim sabahleyin üç kere “Eûzü billâhis semiy’ıl alîmi mineş şeytânir raciym” dedikten sonra El Haşr sûresi sonundaki üç âyeti okursa, Cenâb-ı Allâh onun için, akşama kadar istiğfar edecek yetmiş bin melek verir. O kimse; o gün ölürse şehid olarak ölür. Kezâ akşam ölürse de böyle gene şehid olur.”


4-    Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka. (3 kere)


5-    Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin  (3 kere)

Yukarıda belirtilenler çok önemli ve kıymetli ayet ve dualar olup; sabah ve akşam namazından sonra Müslümanlar tarafından çok dikkat edilerek, önemsenerek, ihmal edilmeyerek mutlaka okunmalı ve çocuklarımıza da öğretilmelidir..


Namaz Kılan toplum..

Sünnete göre Cuma günü ibadetleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...